20 tisíc ľudí žiada ochranu vody na Slovensku

20 tisíc ľudí žiada ochranu vody na Slovensku

20 tisíc ľudí žiada ochranu vody na Slovensku

1. 6. 2020

BRATISLAVA, 22. 3. 2017 

Takmer 20 tisíc občanov, ktorí podpísali petíciu „Za živé rieky a čistú vodu“, požadujú od Ministerstva životného prostredia SR spracovanie nových, moderných a voči prírode šetrných plánov hospodárenia s vodou, zníženie znečistenia vôd či obmedzenie výstavby elektrární na riekach. Pri príprave stratégií žiadajú aktívne zapojenie verejnosti, vrátane samospráv a akademických pracovísk.

Situácia v rezorte vodného hospodárstva je alarmujúca, čo dokumentuje aj aktuálna správa verejnej ochrankyne práv SR, ktorá upozorňuje na vážne nedostatky pri povoľovaní malých vodných elektrární. 
Európska komisia zasa poukazuje na porušenie európskej legislatívy pri plánovaní malých vodných elektrární a podmieňuje čerpanie fondov nastavením vhodných legislatívnych nástrojov na ochranu vôd. Okrem toho, komisia upozornila vo februári 2017 v súvislosti s vykonávaním environmentálnych politík EÚ na Slovensku na potrebu zlepšenia vodného hospodárstva, osobitne v prípade prípravy infraštruktúrnych projektov . Žaloby mimovládnych organizácií na nedávno aktualizovaný plán výstavby tzv. malých vodných elektrární, na narýchlo spracovanú vodohospodársku politiku či na jednotlivé problematické stavby a činnosti súvisiace s využívaním vôd zasa ukazujú, že ochrana vôd je stále zo strany štátu vykonávaná formalisticky, neinformovane a bez znalosti najlepších dostupných poznatkov a praxe.

Petíciu za lepšiu ochranu vôd na Slovensku odovzdali zástupcovia iniciatívy "Za živé rieky a čistú vodu" na Ministerstve životného prostredia SR pri príležitosti Svetového dňa vody (22.3.). „World Water Day“ vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1993 s cieľom upozorniť na význam vody a potrebu jej udržateľného využívania.

Iniciatíva „Za živé rieky a čistú vodu“ vznikla neformálnym spojením aktivít viacerých ochranárskych, vodáckych a rybárskych organizácií, aby spolu s vedcami, dotknutými samosprávami a aktívnymi občanmi presadili zmenu vodnej politiky SR. Text petície nájdete na http://ziverieky.sk/peticia-za-zive-rieky-cistu-vodu


Zdroje:
1. www.vop.gov.sk/files/Spr%C3%A1va%20vodne%20elektrarne.pdf
2. http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/factsheet_sk_sk.pdf


Kampaň Za živé rieky, za čistú vodu