III. cyklus vodného plánovania v SR

III. cyklus vodného plánovania v SR

31. 5. 2020

V roku 2019 boli zverejnené prvé dokumenty v rámci III. cyklu vodného plánovania. Jeho výsledkom bude aktualizovaný vodný plán Slovenska s opatreniami na dosiahnutie dobrého stavu vôd na Slovensku na obdobie 2022 – 2027. Informácie o jednotlivých krokoch v rámci III. cyklu plánovania nájdete TU

Do 22. 6. 2020 je potrebné pripomienkovať dokument „Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho povodia Dunaja resp. Visly pre plánovacie obdobie 2022 – 2027“ – nájdete ich TU (Dunaj) resp. TU (Visla).

Pre rozhodovanie o podaní pripomienky v stanovenej dobe je rozhodujúci dátum odoslania. Pripomienky podané v písomnej forme musia obsahovať tieto náležitosti: meno, priezvisko a adresa miesta pobytu u fyzickej osoby, obchodná firma alebo názov a sídlo podávajúcej právnickej osoby. 

Adresa pre podávanie pripomienok pre elektronickú formu: katarina.karasova@enviro.gov.sk a pre listovú formu: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Sekcia vôd 
Nám. Ľ. Štúra 1 
812 35 Bratislava