Najvyšší súd SR zastavil povoľovanie MVE Žiar nad Hronom

Najvyšší súd SR zastavil povoľovanie MVE Žiar nad Hronom

Najvyšší súd SR zastavil povoľovanie MVE Žiar nad Hronom

17. 7. 2020

Najvyšší súd definitívne zastavil povoľovanie malej vodnej elektrárni v Žiari nad Hronom

​Najvyšší súd SR potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý z dôvodu nezákonnosti zrušil územné rozhodnutie stavebného úradu Žiar nad Hronom, ktoré povolilo umiestnenie malej vodnej elektrárne v Žiari nad Hronom na rieke Hron. Najvyšší súdu totiž zamietol kasačné sťažnosti žalovaného úradu a investora voči prvostupňovému rozsudku a v plnej miere sa s rozsudkom stotožnil.

Išlo o ďalší zo série právnych sporov ohľadom kontroverznej výstavby malých vodných elektrární na rieke Hron. Ochranárske organizácie Združenie Slatinka, Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, miestne združenie Hereditas HH z Hliníka nad Hronom a Slovenský rybársky zväz napadli v roku 2018 na Krajskom súde v Banskej Bystrici územné rozhodnutie na umiestnenie malej vodnej elektrárne, ktoré vydalo mesto Žiar nad Hronom. Krajský súd vo veci rozhodol na jeseň v roku 2018.

Ako k tomu uvádza Martina Paulíková zo Združenia Slatinka: „Ako environmentálne združenia dlhodobo podporujeme obnoviteľné zdroje energie. Nemali by však spôsobovať nové problémy v životnom prostredí, čo v prípade vodných elektrární najmä znamená, že by nemali vytvárať nové bariéry na riekach. MVE v Žiari nad Hronom by bola ďalšia prekážka na rieke Hron, pričom na 25 km úseku Hrona nad Žiarom už existujú dve nepriechodné bariéry MVE Hronská Dúbrava a MVE Zvolen. Po tomto rozhodnutí tiež apelujeme na kompetentné štátne orgány, aby začali uvažovať aj o odstraňovaní existujúcich malých vodných elektrární, najmä ak ide o také, ktorých negatívne vplyvy výrazne prevyšujú tie pozitívne.

Odporcovia výstavby MVE Žiar nad Hronom podali žalobu v spolupráci so združením VIA IURIS. V žalobe sa okrem iného namietal najmä nedostatočne zhodnotený vplyv na životné prostredia, kedy by prehradením rieky došlo k významnej zmene jej prírodného charakteru s dôsledkom zamedzenia migrácie vodných živočíchov,  ako aj  zničeniu neresiska chránených druhov rýb. V žalobe bol tiež namietaný rozpor s územným plánom VÚC Banskobystrického kraja, ktorý rieku Hron chráni v celom regióne z pohľadu jej významu z hľadiska vodnej turistiky.

„Rozhodnutie Najvyššieho súdu je o to významnejšie, že má mimoriadnu kvalitu vo svojej precíznosti, rozsiahlosti a jednoznačnosti, ktorou sa Najvyšší súd vysporiadal so všetkými namietanými dôvodmi a predstavuje tak jednoznačnú inštrukciu, nielen pre správne orgány konajúce v tejto veci, ale aj pre iné, svojou povahou obdobné kauzy. Zarezonovalo najmä vyjadrenie Najvyššieho súdu, v ktorom uviedol, že v tomto konkrétnom prípade má záujem na ochrane a zachovaní zdravého životného prostredia jednoznačnú prednosť pred záujmom nad výrobou elektrickej energie, ktorú mala priniesť budúca prevádzka malej vodnej elektrárne,“ povedal Imrich Vozár, právnik združenia VIA IURIS.