Petícia za ochranu a obnovu rieky Slatina

Petícia za ochranu a obnovu rieky Slatina

12. 6. 2020

K 20. 9. 2020 ukončujeme petíciu Za živú rieku Slatina!

 Petícia bola zahájená pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna 2020, kedy experti, ochranárii a rybári zahájili petíciu za ochranu rieky Slatina. Jej cieľom je vyšetrenie úhynov rýb v dôsledku opakujúceho sa znečistenia rieky, ochrana rieky Slatina, ale aj komplexná revitalizácia rieky. Za petíciou stoja odborníci v oblasti ochrany vôd, rybári a ekológovia z ochranárskych združení - WWF Slovensko, Združenia Slatinka a z iniciatívy Za živé rieky a čistú vodu. Petíciu môžu podporiť obyvatelia Podpoľania, ale aj celého Slovenska do 20. 9. 2020.

Prosíme o poslanie papierových petičných hárkov (hoci aj s jediným podpisom) čím skôr na adresu Iniciatíva Za živé rieky - Združenie Slatinka, P. O. BOX 67, 960 01 Zvolen. Elektronická forma petície za ochranu a revitalizáciu rieky Slatina TU bude zastavená 20. 9. 2020. Nepodpisujte prosím obe verzie - vyberte si elektronickú alebo papierovú verziu!

TU si môžete stiahnuť v .doc tlačovú správu ku spusteniu petície.

Požiadavky petície:

My, občania a občianky Slovenska, žiadame od kompetentných orgánov, osobitne od Ministerstva životného prostredia SR, od Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. a Slovenskej inšpekcie životného prostredia, od Okresného úradu v Detve a Okresného úradu vo Zvolene – Odborov starostlivosti o životné prostredie, od Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj od vedenia miest a obcí v povodí rieky Slatina:

  1. Dôsledne vyšetriť prípady opakujúceho sa znečisťovania rieky Slatina spojených so zaznamenanými úhynmi rýb (osobitne tých, ktoré nastali v roku 2020) a potrestať všetkých, ktorí znečisťovanie spôsobili a nesú za neho zodpovednosť. Žiadame zverejniť výsledky vyšetrovania, ako aj výšky trestov, ktoré musia zohľadňovať aj predchádzajúce opakujúce sa prípady znečisťovania rieky a kumuláciu zodpovednosti.
  2. Zabezpečiť zvýšený dohľad nad znečisťovateľmi v povodí rieky Slatina, u ktorých už bolo preukázané priame alebo nepriame, úmyselné alebo neúmyselné vypúšťanie odpadových vôd alebo iného znečistenia do rieky bez povolenia alebo nad povolené množstvá a koncentrácie znečisťujúcich látok.
  3. Zabezpečiť reálnu ochranu regionálneho biokoridoru– rieky Slatina s priľahlými brehovými porastmi, ako aj ochranu jej najcennejšej častí - prielomu rieky pri dedine Slatinka tak, aby bola zabezpečená ochrana vzácnych a chránených druhov a spoločenstiev a zároveň bola ponechaná možnosť rybolovu, pozorovania prírody, turistiky a oddychu v prírode.
  4. Vypracovať komplexnú štúdiu revitalizácie rieky Slatina a jej povodia a následne podľa nej realizovať opatrenia na zlepšenie stavu vôd, napr. riešenie sedimentov a kvality vôd vo vodnej nádrži Môťová, odstránenie zdrojov znečistenia vody, odstránenie migračných bariér, revitalizácia toku a riečnej krajiny a pod.
  5. Priebežne informovať verejnosť o prijatých opatreniach a o možnostiach zapojiť sa do realizácie opatrení.