Články

Verejný záujem a ochrana riek

12. 4. 2020

Článok 14 Rámcovej smernice o vode ukladá členským štátom povinnosť podporiť aktívne zapojenie všetkých dotknutých strán pri uplatňovaní tejto smernice. Verejnosť, samosprávy, mimovládne organizácie aj vedecké inštitúcie by mali mať možnosť nielen pripomienkovať hotové dokumenty, ale byť zainteresované aj na ich tvorbe a implementácii.

Prečítajte viac