Verejnosť žiada vyšetrenie úhynov rýb a ochranu rieky Slatina

Verejnosť žiada vyšetrenie úhynov rýb a ochranu rieky Slatina

Verejnosť žiada vyšetrenie úhynov rýb a ochranu rieky Slatina

4. 6. 2020

Zvolen, 4.6.2020 

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia spúšťajú 5. júna 2020 ochranári a rybári petíciu za ochranu rieky Slatina. Jej cieľom je vyšetrenie úhynov rýb v dôsledku opakujúceho sa znečistenia rieky, potrestanie vinníkov, ale aj komplexná obnova rieky. Za petíciou stoja odborníci v oblasti ochrany vôd, rybári a ekológovia z ochranárskych združení - WWF Slovensko, Združenia Slatinka a z iniciatívy Za živé rieky a čistú vodu. 

Rieka Slatina, ktorá je najväčším ľavostranným prítokom Hrona, si dodnes v mnohých úsekoch zachovala svoj prírode blízky charakter. Brehové porasty a nezregulovaný vodný tok sú domovom množstva na vodu viazaných druhov a spoločenstiev – žije tu viac ako 20 pôvodných druhov rýb, chránené druhy vtákov, hmyzu, netopierov či cicavcov, vrátane nedávno sa navrátivšieho bobra. 

 „Stále častejšie sme však svedkami opakujúcich sa prípadov znečistenia tejto jedinečnej stredoslovenskej rieky, nezriedka spojených aj s úhynom rýb, rakov či užoviek. Iba od konca apríla 2020 rybári spozorovali spolu štyrikrát neobvyklé sfarbenie vody či podozrivú penu na hladine Slatiny alebo jej prítoku.“ pripomína člen petičného výboru, rybár Roman Urban. Od Ministerstva životného prostredia SR, ale najmä od jemu podriadených organizácií – Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. a Slovenskej inšpekcie životného prostredia, preto v petícii experti požadujú, aby v spolupráci s okresnými úradmi v Detve a vo Zvolene dôsledne vyšetrili prípady opakujúceho sa znečistenia rieky Slatina, informovali o výsledkoch verejnosť a zabezpečili zvýšený dohľad nad znečisťovateľmi v povodí v budúcnosti. 

"Znečisťovanie rieky bráni dosiahnutiu dobrého stavu vôd, čo je jeden z hlavných cieľov európskej Rámcovej smernice o vode." upozorňuje Ing. Miroslav Očadlík PhD. z WWF Slovensko a pokračuje: "Štáty v celej Európe by sa mali snažiť o zníženie znečistenia podzemných aj povrchových vôd, odstránenie existujúcich bariér pre migrujúce živočíchy či obnovu a ochranu záplavových zón dôležitých pri protipovodňovej ochrane." Očadlík dodáva, že: "Vodozádržné a protipovodňové opatrenia na Slovensku by mali byť založené na prírodných procesoch – len vtedy budú dostatočne efektívne a povedú okrem iného k zmierneniu dopadov klímy. Výbornou príležitosťou pre demonštráciu komplexnej revitalizácie riečnej krajiny môže byť práve Slatina a jej prítoky".

Petičný výbor v tejto súvislosti upozorňuje, že nedávno vláda SR definitívne zrušila plány na výstavbu kontroverznej vodnej nádrže Slatinka, a tak sa otvára priestor nielen na čiastkové riešenia problémov, ale aj na komplexnú ochranu celého povodia a revitalizáciu rieky Slatina. Od Banskobystrického samosprávneho kraja očakávajú, že bude iniciovať spracovanie komplexnej štúdie revitalizácie rieky Slatina a následne aj koordinovať opatrenia na zlepšenie stavu vôd, napr. riešenie problému sedimentov v existujúcej vodnej nádrži Môťová pri Zvolene, ktoré bránia rekreačnému využitiu kedysi obľúbenej lokality, odstránenie migračných bariér, obnovu brehových porastov a riečnej krajiny, zníženie znečistenia či kontrolu dodržiavania pravidiel správnej poľnohospodárskej praxe. Do realizácie opatrení tiež žiadajú zapojiť verejnosť. 

Petíciu môžu podporiť obyvatelia Podpoľania, ale aj celého Slovenska buď elektronicky na portáli peticie.com alebo osobne podpisom na papierovú verziu petície. Organizátori chcú osloveným subjektom odovzdať zoznam podporovateľov na konci leta. 


Kontaktná osoba: 

iniciatíva Za živé rieky a čistú vodu - Martina Paulíková, 0915 811 195, paulikova@changenet.sk 

WWF Slovensko – Miroslav Očadlík, 0902 550 521, mocadlik@wwfsk.org