Čo robíme

Čo robíme

Keďže iniciatíva "Za živé rieky" je neformálnou iniciatívou rôznych lokálnych iniciatív, expertov, združení aj organizácií, akcie jednotlivých podporovateľov iniciatívy môžu títo organizovať pod hlavičkou spoločnej iniciatívy. Pozrite si aktivity jednotlivých miestnych iniciatív a združení TU.

V súčastnosti iniciatíva "Za živé rieky" pomáha alebo podporuje tieto aktivity:
  • podpora lokálnych skupín občanov a združení, ktorí sa starajú o rieky a potoky v svojom okolí, napr. cez čistenie od odpadu
  • spolupráca pri správnych konaniach vo veci povoľovania stavieb a činností s vplyvom na stav vôd a iné zložky životného prostredia – napr. konania vo veci udelenia výnimiek z poškodzovania biotopov v súvislosti s realizáciou MVE na rieke Hron, Váh a iných, správne konania o umiestnení vodných stavieb s vplyvom na stav vôd, konanie o umiestnení vodného diela Slatinka.
  • propagácia potreby ochraňovať rieky a vodu vo všeobecnosti – organizujeme prednášky a prezentácie, ale propagujeme aj aktivity iných ľudí a organizácií. Hlavným komunikačným nástrojom je FB stránka TU.