Kto sme

Kto sme

Sme aktivisti, ochrancovia prírody, vedci, odborníci. Sme občania.

Sme rôznorodá skupina, v ktorej sú ochranári, vodáci, rybári, turisti, miestni podnikatelia, cyklisti, odborníci rôzneho zamerania, zástupcovia samospráv aj mimovládnych organizácií, ale aj „obyčajní“ občania. S podporou vedcov a miestnych komunít vedieme dlhodobú kampaň Za živé rieky a čistú vodu.

Neformálna iniciatíva Za živé rieky, za čistú vodu vznikla na základe spoločného želania ľudí žijúcich na Slovensku, aby sa rieky, ako ich dnes ešte máme možnosť poznať, nestali onedlho minulosťou. Znečisťovanie, nadmerné odbery aj vypúšťanie vody, prehradzovanie tokov kvôli výstavbe malých vodných elektrární, splachovanie pôdy z polí či likvidácia brehových porastov a dôsledky mnohých ďalších neudržateľných aktivít v povodiach vidíme už dnes. Výsledkom je zhoršovanie stavu vôd a zhoršovanie kvality života obyvateľov.

Preto vznikla v r. 2015 neformálna iniciatíva združujúca ochranárov, rybárov, vodákov, vedcov aj aktívnych občanov, vrátane ich starostov a poslancov. Členovia iniciatívy sú za vznikom výzvy na ochranu vôd (prelinkovať na Výzva vedcov 2015) a následne aj petície (prelinkovať na Petícia 2016 - 2017). Dnes najmä spolupracujú pri pripomienkovaní návrhov zákonov a strategických dokumentov, komunikujú pri zapájaní sa do rozhodovania o konkrétnych stavbách a projektoch s negatívnym vplyvom na stav vôd. Verejnosti, ale aj tým, ktorí rozhodujú o využívaní a ochrane vôd, vysvetľujeme potrebu udržateľného manažmentu vodných zdrojov, riek a vody ako takej na Slovensku. 

Členovia a podporovatelia iniciatívy

  • Signatári výzvy Za živé rieky, za čistú vodu (za zmenu vodnej politiky Slovenska)
  • WWF na Slovensku – prostredníctvom Dunajsko-karpatského programu (WWF DCP) prisieva k ochráne, obnove a zmysluplnému využívaniu prírodných hodnôt poskytovaných „Zeleným srdcom Európy“ (Green Heart of Europe). WWF DCP ma sídlo vo Viedni a koordinuje aktivity v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku, Srbsku a Ukrajine, ktoré spoločne tvoria Dunajsko-karpatský región. Na Slovensku pôsobí od marca 2014.
  • Slovenský rybársky zväz Rada Žilina
  • Slovenský klub turistov – je jednou z najväčších občianskych organizácií v oblasti športu, turistiky a voľného času. Vyvíja pestrú a bohatú činnosť v rôznych druhoch turistiky – pešej, lyžiarskej, vodnej, vysokohorskej, cyklo, jazdeckej, zdravotne postihnutých, kempingu a karavaningu, mládeže, v táborení a ochrane prírody.
  • Združenie Slatinka – je mimovládna a nezisková organizácia, ktorej poslaním je ochrana prírody, predovšetkým v povodí rieka Slatina, účasť na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie a environmentálna výchova. Presadzuje alternatívy voči kontroverznej priehrade Slatinka, ktorá je plánovaná pri Zvolene viac ako 60 rokov.
  • o.z. Ochrana Prírody Podunajska – cieľom činnosti združenia Ochrana Prírody Podunajska je edukácia a verejná osveta v oblasti ochrany prírody. Združenie sa zameriava na ochranu a informovanie o význame riečnej krajiny a súčasných problémoch v súvislosti s jej  iracionálnym využívaním.
  • o.z. Rieka – združenie na ochranu vodných tokov vzniklo na ochranu slovenských riek a potokov pred akoukoľvek devastáciou. Impulzom pre vznik združenia bolo masové povoľovanie výstavby malých vodných elektrární, často na najhodnotnejších úsekoch riek. Cieľom je preto ochrana fragmentov zachovalých riek a revitalizácia tých poškodených.
  • LIPA – Liptovskí aktivisti o.z. – cieľom združenia z Liptovského Mikuláša je trvalo udržateľný rozvoj regiónu Liptova v oblasti životného prostredia a budovanie občianskej spoločnosti. Zapájajú sa do rozhodovania o projektoch s vplyvom na životné prostredie, osobitne s vplyvom na stav vôd.

Finančná podpora

Iniciatíva "Za živé rieky a čistú vodu" je financovaná z dobrovoľných príspevkov a darov cez portál DARUJME.sk

Myšlienka spoločnej kampane občanov, vedcov, turistov, rybárov a environmentalistov vznikla na putovaní "Za živé rieky – Dolu Hronom", ktorý sme zorganizovali vďaka podpore Nadácie ORANGE z programu Šanca pre váš región a Nadácie Allianz z programu Mladí vedci. Aktivita tiež bola súčasť projektu VEREJNÝ ZÁUJEM – ZÁUJEM VEREJNOSTI, ktorý bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.