Ochrana riek

Ochrana riek

Rámcová smernica o vode

Vstupom do Európskej únie v máji 2004 sa Slovensko zaviazalo plniť ciele  spoločnej vodnej politiky EÚ. Tá je vyjadrená v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovujú rámce pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky - Rámcová smernica o vode (RSV).

Čítajte viac...


Ochrana vôd na Slovensku

Národná vodná politika jednotlivých krajín EÚ musí byť v súlade so spoločnou európskou politikou v oblasti ochrany vôd. Jej základom je Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000 ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (tzv. Rámcová smernica o vode - RSV).

Čitajte viac...


Publikácie a správy

Prečo zmeniť vodnú politiku SR?