Rámcová smernica o vode

Rámcová smernica o vode

Vstupom do Európskej únie v máji 2004 sa Slovensko zaviazalo plniť ciele  spoločnej vodnej politiky EÚ. Tá je vyjadrená v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovujú rámce pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky - Rámcová smernica o vode (RSV). 

RSV predstavuje legislatívny rámec pre komplexnú ochranu vôd a na vode závislých vodných a suchozemských ekosystémov, založený na princípe integrovaného riadenia povodí. Jej environmentálne ciele sú dosiahnuť (aspoň) dobrý stav/potenciál vôd do roku 2015; zabrániť zhoršovaniu stavu vodných útvarov a osobitné ciele sú pre chránené územia (Natura 2000) – dosiahnuť súlad s legislatívnymi normami a cieľmi do 2015.

Za špecifických podmienok môžu existovať dôvody na výnimky z požiadavky zabránenia ďalšieho zhoršovania alebo dosiahnutia dobrého stavu, ak je zlyhanie výsledkom nepredvídaných alebo výnimočných okolností, ako najmä povodní a sucha, alebo z dôvodu nadradeného verejného záujmu, nových zmien fyzikálnych charakteristík útvaru povrchovej vody alebo zmien hladiny útvarov podzemnej vody, za predpokladu, že sa podniknú všetky uskutočniteľné opatrenia na zmiernenie nepriaznivého dopadu na stav vodného útvaru. Výnimky sú v stručnosti takéto: 

  • predĺženie termínu pre dosiahnutie environmentálnych cieľov (článok 4.4 RSV)
  • stanovenie menej prísnych environmentálnych cieľov (čl. 4.5)
  • dočasné zhoršenie stavu vodných útvarov v dôsledku nepredvídateľných prírodných udalostí a havárií (čl. 4.6)
  • v dôsledku nových modifikácií fyzikálnych vlastností útvaru povrchových vôd alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody alebo v dôsledku nových trvalo rozvojových činností za stanovených podmienok (článok 4.7)
    RSV priamo nestanovuje úplne detailne, ako má prebiehať proces rozhodovania či zdôvodňovania výnimky podľa čl. 4.4., 4.5. a 4.7. Členské krajiny však spracúvajú v rámci procesu Spoločnej stratégie implementácie RSV (tzv. CIS) spoločné „metodické pokyny“, ktoré poskytujú v špecifických oblastiach zainteresovaným stranám návody na implementáciu RSV. 

Zdroje informácií o smernici o vode v EÚ: