Vodný plán Slovenska

Vodný plán Slovenska

V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000 ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (tzv. Rámcová smernica o vode), ako aj zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách sa v súčasnosti spracúva nový plán manažmentu čiastkových povodí. Ide o dokument, ktorý hodnotí súčasný stav vodných útvarov na Slovensku a účinnosť doteraz realizovaných opatrení, identifikuje významné problémy v povodiach a následne aj opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Za proces vodného plánovania, ktorý je v súčasnosti v tzv. III. cykle, zodpovedá Ministerstvo životného prostredia SR.

V týchto dňoch končí pripomienkovanie tzv. významných vodohospodárskych problémov. Návrh tohto dokumentu pre povodie Dunaja a pre povodie Visly nájdete na stránke ministerstva ŽP TU a o spôsobe zaslania pripomienok, vrátane emailovej a poštovej adresy, nájdete zasa informácie TU.

Do konca decembra 2020 by mal byť zverejnený návrh plánu manažmentu povodí, ktorý bude opäť na pripomienkovanie po dobu min. 6 mesiacov.

Všetky dokumenty k prebiehajúcemu cyklu vodného plánovania nájdete TU.