Vodný plán Slovenska

Vodný plán Slovenska

V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000 ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (tzv. Rámcová smernica o vode), ako aj zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách sa v súčasnosti po tretí raz aktualizuje plán manažmentu čiastkových povodí. Ide o dokument, ktorý hodnotí súčasný stav vodných útvarov na Slovensku a účinnosť doteraz realizovaných opatrení, identifikuje významné problémy v povodiach a následne aj opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Za proces vodného plánovania, ktorý je v súčasnosti v tzv. III. cykle, zodpovedá Ministerstvo životného prostredia SR. Na stránke https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/ sú dostupné čiastkové materiály spracované v aktuálnom cykle vodného plánovania, napríklad: